Zasady pobytu dzieci w Żłobku Gminnym w Baranowie

Oddajemy do Państwa dyspozycji wyciąg z naszego regulaminu organizacyjnego traktujący o najważniejszych kwestiach związanych z pobytem Waszych dzieci w naszej placówce.

 1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00. W dni ustawowo wolne od pracy Żłobek nie pracuje.
 2. Żłobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem miesięcznej przerwy urlopowej (lipiec lub sierpień), ustalanej przez dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy Baranów.
 3. Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dni dyżurowych, okresu wakacyjnego, dni, które wypadają w okresach "między świątecznych" lub dni poprzedzających święto tzw. "długie weekendy”. Informacja o dyżurach zostanie powieszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Żłobka minimum 2 tygodnie przed wyznaczoną datą.
 4. Deklaracja rodzica o uczęszczaniu dziecka w czasie dyżuru jest jednoznaczna z pokryciem odpłatności za pobyt dziecka, tylko zaświadczenie lekarskie o chorobie, będzie potwierdzeniem odliczenia nieobecności za dni dyżuru.
 5. Jeśli na dzień "między świąteczny" lub "długo weekendowy” zapisze się poniżej 7 dzieci, wówczas placówka będzie nieczynna.
 6. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 9,5 godzin dziennie.
 7. Przyjmowanie dzieci odbywa się w godzinach od 6:30 do 8:15. Przyprowadzenie dziecka do Żłobka po godz. 8:30 należy uzgodnić z opiekunem. W sporadycznych przypadkach spóźnienia należy zgłaszać telefoniczne do godziny 8:00.
 8. Dziecko do Żłobka należy przyprowadzać czyste i zdrowe.
 9. Przed przekazaniem dziecka pod opiekę opiekuna w Żłobku należy poinformować o aktualnym stanie zdrowia dziecka, jak również o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego samopoczucie.
 10. Opiekun może odmówić przyjęcia dziecka chorego lub z podejrzeniem o chorobę z uwagi na dobro pozostałych dzieci. W razie wątpliwości może być wymagane oświadczenie rodzica lub zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że dziecko jest zdrowe.
 11. Rodzice winni zgłaszać każdą planowaną nieobecność dziecka (osobiście lub telefonicznie) z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby - w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8:00.
 12. Po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą należy przedłożyć oświadczenie rodzica potwierdzające, że dziecko jest zdrowe lub zaświadczenie lekarskie. W przypadku braku oświadczenia dziecko nie będzie przyjęte do Żłobka.
 13. Rozkład dnia zapewnia właściwe proporcje czasu na czynności związane z rozwojem psychomotorycznym, wychowawczym, edukacyjnym, odpoczynkiem oraz reguluje pory posiłków w zależności od potrzeb i wieku dziecka.
 14. Dzieci w czasie pobytu w Żłobku otrzymują cztery posiłki: śniadanie, "małe co nie co", obiad i podwieczorek. Jadłospis jest urozmaicony i ustalany według obowiązujących norm żywieniowych. Jadłospis dekadowy wywieszany jest na tablicy ogłoszeń oraz udostępniony jest na stronie internetowej Żłobka.
 15. Należy informować personel Żłobka o indywidualnych potrzebach dziecka dotyczących żywienia i przyzwyczajeń. Dla dzieci z alergią lub innymi chorobami skład posiłków omawiamy z rodzicami i dostosujemy indywidualnie do potrzeb dziecka. Rodzic powinien dostarczyć zaświadczenie od specjalisty potwierdzające alergię dziecka.
 16. Personel Żłobka nie podaje dzieciom leków przyniesionych przez rodziców.
 17. Wstęp do pomieszczeń, gdzie przebywają dzieci jest zabroniony ze względów sanitarnych.
 18. Każde dziecko w Żłobku ma swój leżaczek z pościelą, swoją szafkę na ubranka oraz inne przedmioty potrzebne do higieny osobistej.
 19. Dzieci przebywające w Żłobku dłużej niż do godziny 13-tej wszystkie leżakują, odbiór odbywa się po podwieczorku.
 20. Dzieci muszą mieć własną bieliznę, odzież, piżamkę i w razie potrzeby pieluszki jednorazowego użytku.
 21. Na czas pobytu w Żłobku rodzice powinni zaopatrzyć dziecko również w ubranka i buciki na zmianę (w dostatecznej ilości).
 22. Ze względów bezpieczeństwa dzieci, prosimy rodziców o: nie zakładanie dzieciom łańcuszków i innych ozdób, nie zakładanie dziewczynkom kolczyków i spinek, nie dawanie dzieciom pieniążków oraz innych drobnych przedmiotów. Za zabawki, maskotki itp. przyniesione przez dziecko z domu Żłobek nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Odzież wierzchnią dziecka przechowujemy w szafce wskazanej przez opiekuna.
 24. Za wózki i inne rzeczy pozostawione w szatni Żłobek nie ponosi odpowiedzialności.
 25. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odebrania dziecka do godz. 16:00.
 26. Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka osobiście przez rodziców lub prawnych opiekunów. W wyjątkowych przypadkach dziecko może być wydane innej osobie pełnoletniej, która została upoważniona przez rodziców na piśmie.
 27. W przypadku konieczności odbioru dziecka przez osobę wcześniej nieupoważnioną, należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz jej numer dowodu osobistego. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.
 28. W przypadku gdy zachodzi obawa, że rodzic lub wskazany opiekun nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej osoby, uprawnionej do odbioru dziecka.
 29. Dyrektorowi Żłobka przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku:
  1. niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od wyznaczonej daty,
  2. nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej jednego miesiąca,
  3. zalegania z zapłatą za pobyt i / lub wyżywienie dziecka w Żłobku, za okres co najmniej jednego miesiąca,
  4. zatajenia przy wypełnianiu „Deklaracji zgłoszenia dziecka do Żłobka” lub w trakcie pobytu dziecka w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie,
  5. wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Żłobku,
  6. oraz w innych szczególnych przypadkach.
Script logo