Deklaracja dostępności

Żłobek Gminny w Baranowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Żłobka Gminnego w Baranowie www.barankowo.com.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 16.05.2022
Ostatnia aktualizacja sporządzona dnia: 16.05.2022

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wieczorek oraz nadrzędnie Mateusz Niechciał, dostepnosc@baranow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu żłobka (62) 741 00 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Ministerstwo Sprawiedliwości o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Ministerstwa, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy. Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w Sekretariacie Żłobka Gminnego w Baranowie,
 • ul. Jana Pawła II 2a, 63-604 Baranów lub
 • korespondencją pocztową na adres: Żłobek Gminny w Baranowie, ul. Jana Pawła II 2a, 63-604 Baranów lub
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy sekretariat@barankowo.com.pl

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
63-604 Baranów, ul. Jana Pawła II 2 a
Tel.: 62 741 00 87
E-mail: sekretariat@barankowo.com.pl
Strona internetowa: www.barankowo.com.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek żłobka jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób z ograniczeniami:

 • Wejścia umożliwiające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne
 • Sekretariat znajduje się na parterze budynku
 • W żłobku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych
 • Parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Żłobek Gminny w Baranowie nie posiada aktywnego tłumacza języka migowego. Tłumacz języka migowego dostępny jest po wcześniejszym zgłoszeniu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w godzinach pracy żłobka. Dopuszcza się możliwość tłumaczenia w formie on-line.

Script logo