Masz pytanie?
Komunikaty

SZANOWNI RODZICE
Rada Rodziców Żłobka i Przedszkola „Barankowo”
ustaliła wysokość składki na radę w wysokości 80,00 zł
na rok 2017/2018 dla każdego dziecka.
Niniejsza kwota zostanie w całości przeznaczona na:
•    Prezent na Mikołaja
•    Prezent na Zajączka
•    Dzień Dziecka
•    Zakończenie Roku
Wpłaty należy dokonać przelewem według informacji podanych przez Panie
z poszczególnych grup dzieci.

 

UWAGA RODZICE
DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
Informujemy, iż od dnia 1 października 2017r. po zaopiniowaniu przez organ prowadzący zmienia się wysokość dziennej stawki żywieniowej na kwotę 5,50 zł
(śniadanie 1,70 zł; obiad 2,40 zł; podwieczorek 1,40 zł)

 Zachęcamy do udziału w konkursie pt. "Barwy Jesieni"

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem zajęć dodatkowych na nowy rok przedszkolny! 

 

 Prosimy korzystać z domofonów!

Nasze filmy
Zdrowo i smacznie

JADŁOSPIS

 

Zachęcamy do zapoznania się z poradami dotyczącymi zdrowego żywienia oraz informacjami o tym, w jaki sposób zachęcamy naszych podopiecznych do prawidłowych nawyków żywieniowych.

Bierzemy udział w programie:

Logo programu Zdrowo jemy zdrowo rośniemy

Opieka zdrowotna

Nasza Pani Położna informuje i radzi, jak dbać o zdrowie i nie tylko!

 

Więcej

Kontakt

Barankowo
ul. Jana Pawła II 2a
63-604 Baranów

tel.: (62) 781 04 18
kom.: 530 080 889

e-mail: sekretariat@barankowo.com.pl

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
od 6:30 do 16:30

Spełniamy standardy

Koncepcja pracy żłobka gminnego Barankowo - osiedle Murator - Baranów

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko - jego dobro, poznanie wychowanków i planowanie działań w danej grupie tak, aby każde dziecko mogło rozwijać się harmonijnie, bezpiecznie, twórczo i mądrze.

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy Żłobka oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o opiece nad dziećmi do 3 lat oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Regulaminie Organizacyjnym, Statucie Żłobka, w Podstawowych Informacjach i Zasadach Pracy Żłobka.

Swoją pracę traktujemy jak sztukę, która wymaga poświęcenia, ciągłego doskonalenia, którą warto uprawiać z pasją szczególnie gdy pierwszymi jej odbiorcami są dzieci.

W swojej pracy stawiamy szczególnie na:

 • atmosferę żłobka sprzyjającą dziecku i jego rodzinie
 • zespół pracowników współodpowiedzialny za pracę placówki
 • kontakty ze środowiskiem

Działania naszego żłobka mają również na celu aktywizowanie społeczności lokalnej oraz promowanie znaczenia edukacji od najmłodszych lat dla rozwoju społeczności, wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę, że dobrej jakości edukacja od najmłodszych lat to dobra inwestycja, a wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki.

Barankowo - Koncepcja pracy - 1

Podłoże powstania koncepcji - miejsce i rola, jaką pełni żłobek - priorytety

Pierwszym naturalnym środowiskiem zapewniającym dziecku prawidłowy rozwój oraz zaspokajającym jego podstawowe potrzeby biologiczne i psychologiczne jest rodzina.

Jednak dla dziecka w wieku od 2 do 6 lat, środowisko rodzinne jest niewystarczające, ponieważ jego dynamiczny rozwój wymusza konieczność wyjścia poza bezpieczne granice domu rodzinnego, po to by poznawać dalsze otoczenie.

Najkorzystniejsze warunki w tym zakresie spełnia wyspecjalizowana instytucja jaką jest żłobek i dalej przedszkole.

To właśnie w żłobku i w przedszkolu, gdzie dziecko uczy się nawiązywać pierwsze kontakty interpersonalne, dostrzegać potrzeby drugiej osoby, funkcjonować w grupie, respektować obowiązujące w niej zasady i reguły, a także przyjmować różne role i współdziałać, następuje proces socjalizacji.

W przedszkolu przekazywane są nie tylko treści wychowawcze i kształtowane postawy moralne, ale również wyposaża się dziecko w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz pobudza do działania i aktywności uwzględniając jego indywidualne tempo rozwoju.

Jednak, aby żłobek należycie wypełniał swoją funkcję i realizował stojące przed nim zadania, a także spełniał oczekiwania dzieci i rodziców, musi podejmować różnorodne działania podnoszące jakość świadczonych przez nie usług.

Sprecyzowaniu ich na najbliższy okres służyć będzie opracowana przez nas koncepcja pracy, która powstała w oparciu o następujące tezy.

Misja Żłobka Gminnego w Baranowie

Misją naszego żłobka jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności. Podczas codziennej pracy rozwijają swoją aktywność, poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

W myśl hasła "z sercem po serce dziecka" tworzymy atmosferę ciepła, czułości i troskliwości.

 1. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
 2. Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Stwarzamy atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałamy izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności.
 4. Pragniemy, aby nasze dzieci posiadały umiejętność racjonalnego myślenia.
 5. Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata. Pomagamy im stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych.
 6. Staramy się, aby Wychowankowie potrzebujący pomocy znajdowali oparcie w opiekunach i specjalistach.
 7. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
 8. Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 9. Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągnięcie sukcesu.
 10. Jesteśmy po to, aby wykorzystując naturalną potrzebę działania dziecka stwarzać takie sytuacje, które wyzwolą jego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
 11. Zmierzamy do tego, aby dziecko było świadomym i wrażliwym odbiorcą oraz twórcą sztuki.
 12. Pragniemy, aby tworzenie dawało naszym dzieciom radość i nauczyło go twórczo myśleć i działać w przyszłości.

Wizja dziecka w naszym żłobku

 

Dziecko jest:

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do opiekuna,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu żłobka,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

O naszej placówce

Placówka zlokalizowana jest w Baranowie na Osiedlu Murator przy ul Jana Pawła II 2a. Mieści się w nowo-wybudowanym, nowoczesnym, wolno stojącym, budynku. Jego atutem jest położenie z daleka od aglomeracji miejskiej, na spokojnym osiedlu, blisko lasów, boiska sportowego i "miasteczka rowerowego" dla dzieci. Budynek posiada okazały zielony i ukwiecony ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego plac zabaw znajduje się na terenie ogrodzonym.

Dzieci uczęszczające do żłobka zamieszkują gminę Baranów. W budynku funkcjonują 4 grupy dziecięce, 2 grupy dzieci żłobkowych - wczesno-przedszkolnych od 2 do 3 lat nawet 4, oraz 2 grupy dziecięce przedszkolne w wieku od 4 do 5-6 lat,
w tym grupa integracyjna. Budynek przystosowany jest dla dzieci niepełnosprawnych.

Na dzień 1 września 2014 r. placówka zatrudnia: 7 - opiekunów dziecięcych, 1- pielęgniarkę / opiekunkę, głównego księgowego, pracowników administracji i obsługi. Żłobek posiada własną, doskonale wyposażoną kuchnię oraz zaplecze kuchenne. Personel kuchni będzie przygotowywał posiłki zgodnie z ustalonym dekadowo jadłospisem, uwzględniającym żywienie dzieci oraz diety eliminacyjne dla dzieci na dietach z przeciwwskazaniami żywieniowymi.

Żłobek gminny Barankowo

Barankowo - Koncepcja pracy - 2

Budynek zaprojektowano jako energooszczędny.

Barankowo - Koncepcja pracy - 3

Rola Opiekuna - Wychowawcy

 

 • ze względów bezpieczeństwa ma obowiązek utrzymania porządku (pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane),
 • jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem,
 • obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc,
 • spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny,
 • słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany,
 • ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu,
 • akceptuje dziecko, które popełniło błąd,
 • nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych.

Model absolwenta

 

Dziecko kończące żłobek potrafi dobrze funkcjonować w roli przedszkolaka.

Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęci poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób.

Umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

Rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, żłobek,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.

Dziecko ma prawo do:

 

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • nauki, informacji,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia.

Wizja Żłobka

 1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów żłobka i zarządzania placówką.
 6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Cele ogólne - koncepcja pracy żłobka

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania żłobkiem.
 2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia, jakości pracy.
 3. Żłobek oprócz wychowania, edukacji i opieki dba również o kształcenie umiejętności muzycznych, plastycznych, zdrowotnych, ekologicznych.
 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
  1. Żłobek osiąga cele zgodne z polityką zdrowotną.
  2. Żłobek doskonali efekty swojej pracy.
 2. Procesy zachodzące w żłobku
  1. Procesy zachodzące w żłobku służą realizacji przyjętej koncepcji pracy.
  2. W żłobku dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 3. Funkcjonowanie żłobka w środowisku lokalnym
  1. Żłobek jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
  2. Żłobek współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
  3. Żłobek racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
  4. Udział w życiu żłobka, udział w uroczystościach w żłobku i poza nim.
 4. Zarządzanie żłobkiem
  1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie żłobka zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Cele szczegółowe

 1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
 2. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
 3. Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
 4. Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
 5. Nauka przez aktywne działanie.
 6. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
 7. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
 8. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko - dziecko, dziecko - dorosły.

Nasze cele w pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

 • stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
 • rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
 • kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
 • wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
 • stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 • nauka przez aktywne działanie,
 • głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
 • okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
 • włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania opiekunów w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

Zasady pracy

 

Zasady pracy w żłobku zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 1. Zasada indywidualizacji.
 2. Zasada integracji.
 3. Zasada wolności i swobody działania.
 4. Zaspakajanie potrzeb dziecka.
 5. Zasada aktywności.
 6. Organizowania życia społecznego.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy opiekuna z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Metody

 • opowieść ruchowa,
 • gimnastyka ekspresyjna,
 • gimnastyka rytmiczna,
 • pedagogika zabawy,
 • gimnastyka korekcyjna.

Metoda dobrego startu

 • relaksacja,
 • bajkoterapia,
 • zabawy paluszkowe,
 • muzykoterapia.

Opiekunowie realizować będą w grupach:

 • Program Adaptacyjny,
 • Program Wychowawczy,
 • Zajęcia muzyczne,
 • Koncerty muzyki klasycznej,
 • "Jestem bezpieczny",
 • "Z dziećmi o prawach dziecka",
 • "Zajęcia ruchowe w żłobku",
 • Program "Kubusiowi przyjaciele natury",
 • Rodzicielska Akademia czytania dzieciom.

Formy pracy

Codzienne planowanie pracy wychowawczo-edukacyjnej uwzględnia:

 • nasze cele wychowania i nauczania,
 • działania zorientowane na dziecko,
 • aktualne pory roku,
 • święta i uroczystości,
 • tradycje żłobka (kalendarz imprez),
 • książka wpisana w codzienny rytm dnia,
 • praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą,
 • "otwarte drzwi" – zajęcia otwarte dla Rodziców,
 • zabawy

Kierownictwo placówki

Rolę kierowniczą placówki pełni dyrektor, który:

 • sprawuje nadzór,
 • przewodniczy Radzie Opiekuńczo-Wychowawczej,
 • pełni rolę pracodawcy,
 • organizuje pracę opiekunów,
 • inspiruje opiekunów do działania,
 • kieruje działalnością żłobka.

Podział kompetencji

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla opiekunów:

 • protokolant Rady Opiekuńczo-Wychowawczych,
 • współpraca z biblioteką,
 • prowadzenie kroniki,
 • badanie losów absolwentów,
 • promocja żłobka,
 • dekoracja placówki,
 • organizacja spacerów,
 • przyjmowanie nowych dzieci do żłobka,
 • praktyki studentów i opieka nad stażystami
 • święta z udziałem dzieci,
 • współpraca z innymi instytucjami.

Współpraca żłobka

Współpraca zespołu opiekuńczego:

 • tworzenie zespołów zadaniowych,
 • tworzenie rocznych programów,
 • ankiety,
 • arkusze diagnostyczne,
 • raporty,
 • diagnozy,
 • monitoring procesów zachodzących w żłobku,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Współpraca z Rodzicami:

 

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych żłobka i środowiska rodzinnego,
 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w żłobku planami, programami pracy,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w żłobku,
 • przekazanie informacji o stanie gotowości przedszkolnej dziecka,
 • przekazywanie porad i wskazówek od opiekunów i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i żłobka,
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz żłobka,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
 • ukazanie żłobka jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z Rodzicami:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, żłobkowych, konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz żłobka i poszczególnych grup.

Współpraca z innymi żłobkami i przedszkolami:

 • dzieci uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach, olimpiadach sportowych wspólnie z innymi przedszkolami,
 • zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń.

Współpraca z innymi instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Promocja placówki

 

Współpraca z:

 • Urzędem Gminy (akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
 • Komendą Policji - bezpieczeństwo,
 • Strażą Pożarną - bezpieczeństwo,
 • Biblioteką,
 • Ośrodkiem Kultury,
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
 • Sponsorami.

Cele:

 • pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci,
 • nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
 • upowszechnianie w środowisku roli wychowania od najmłodszych lat.

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentacja placówki w środowisku lokalnym,
 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 • popularyzowanie wychowania żłobkowego,
 • prowadzenie kroniki żłobka oraz strony internetowej,
 • organizacja uroczystości,
 • prezentacja placówki w środowisku lokalnym,
 • prezentacja w lokalnych mediach,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o żłobku.

Dalsza praca nad naszą koncepcją

 • każdy pracownik opiekuńczo-wychowawczy otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować,
 • zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu opiekuńczo-wychowawczego,
 • każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji,
 • raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
 • Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją po przez umieszczenie jej na stronie internetowej,

Zamierzenia do dalszej pracy

 

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych,
 • dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
 • planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku.

W zakresie doskonalenia zawodowego pracowników:

 • wspomaganie, inspirowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
 • zobowiązanie pracowników do promowania swoich osiągnięć przez prezentacje,
 • doskonalenie umiejętności pracowników związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor – pracownik, pracownik – pracownik.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji żłobka:

 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
 • zapraszanie dzieci z przedszkoli na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami i opiekunami,
 • kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach i kampaniach społecznych.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

Opracowała
Małgorzata Musialska